Inschrijving en opzegging groepslessen

Inschrijving voor de groepslessen kan alleen schriftelijk door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld in te leveren aan de balie van Sportinstituut Goederaad. Voor het aanmeldingsformulier kunt u hier klikken.

Het abonnement geldt voor een termijn van tenminste vijf maanden. Er zijn twee termijnen: 1 september tot en met 31 januari en 1 februari tot en met 30 juni. Als u tijdens een termijn een abonnement neemt, dan loopt het abonnement tenminste tot en met het einde van de volgende termijn. Na afloop van deze termijn wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. 

Beëindiging van het abonnement kan eveneens alleen schriftelijk, namelijk per brief of e-mail. Ons postadres is Sportinstituut Goederaad, Raadhuislaan 43, 2251 GA Voorschoten, ons e-mail-adres is sportinstituutgoederaad@gmail.com. Na afloop van de aanvangstermijn van tenminste vijf maanden, bedraagt de opzegtermijn één maand. U bent tot wederopzegging klant van Sportinstituut Goederaad. 

Sportinstituut Goederaad hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Klik hier voor onze Privacyverklaring.

Algemene Voorwaarden met ingang van 1 februari 2018 

1.      Abonnement

a)       Het abonnement wordt aangegaan voor een termijn van tenminste vijf maanden, te weten 1 september tot en met 31 januari of 1 februari tot en met 30 juni. Wie gedurende een termijn klant wordt, gaat een abonnement aan voor de resterende tijd van die termijn + vijf maanden. Na afloop van deze termijn wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is vanaf dat moment één maand. Opzegging van het abonnement kan alleen schriftelijk per brief of e-mail.

b)      De lesduur is per keer 50 tot 60 minuten.

c)       Deelnemers aan de budosporten dienen zich te gedragen als waardige sportlieden die de goede naam en eer van het instituut niet schaden.

d)      Geen misbruik mag worden gemaakt, op straffe van uitsluiting, van hetgeen in de budosporten is geleerd.

2.      U kunt tijdelijk niet sporten op medische gronden

Indien op doktersadvies gedurende één of meer maanden niet kan worden gesport, wordt u geacht hiervan direct schriftelijk (brief of e-mail) mededeling te doen. Deze periode houdt u tegoed. Zodra u weer kunt sporten, wordt u eveneens geacht dit schriftelijk mede te delen. Indien het tegoed niet binnen één jaar na aanvang van de onderbreking wordt benut, komt het te vervallen.

3.      Betaling

a)       Er worden géén facturen gestuurd, wat voor u een standaardkorting oplevert van € 10,- per periode.

b)      Het abonnementsgeld is gebaseerd op vooruitbetaling per vijf maanden en dient te worden voldaan voor aanvang van de termijn, te weten vóór 1 september of 1 februari. Het geld kan contant worden overhandigd of gestort op IBAN: NL59 INGB 000.598.43.43.

c)       Klanten tot en met 14 jaar betalen het jeugdtarief; klanten van 15 jaar en ouder het volwassenentarief.

d)      Bij te late betaling wordt een factuur gestuurd, waarbij de onder artikel 3a genoemde standaardkorting van € 10,- komt te vervallen.

e)       Van prijswijzigingen en wijzigingen in de algemene voorwaarden wordt mededeling gedaan via e-mail, door middel van een informatieblad in de les en via de website, www.sportinstituutgoederaad.nl.

4. Aansprakelijkheid

De eigenaar van het instituut aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor zoekgeraakte eigendommen e.d.

5. Feestdagen en schoolvakanties

Het instituut is gesloten gedurende feestdagen en de gebruikelijke schoolvakanties. Deze dagen en vakanties zijn in het abonnementsgeld verwerkt met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus.